Hướng dẫn bạn cách định cấu hình SSL (https://localhost:8443) trên Tomcat trong 5 phút.

Cần chuẩn bị:

 • Java SDK
 • Tomcat

Cấu hình gồm 3 bước cơ bản:

1. Tạo keystore bằng Java
2. Cấu hình Tomcat sử dụng keystore
3. Kiểm thử
4. (Tip) Cấu hình ứng dụng của bạn chạy SSL (https://localhost:8443/yourApp) 

1. Tạo keystore bằng Java

Mở terminal trên máy tính của bạn và gõ:

Windows :

cd %JAVA_HOME%/bin

Linux or Mac OS:

cd $JAVA_HOME/bin

Tip: JAVA_HOME của MAC /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/{your java version}/Home/

Tiếp theo, gõ:

keytool -genkey -alias tomcat -keyache RSA -keystore /path/keystore

Khi bạn gõ lệnh trên, nó sẽ hỏi bạn một số câu hỏi. Đầu tiên, nó sẽ yêu cầu bạn tạo một mật khẩu

Enter keystore password: password
Re-enter new password: password
What is your first and last name?
 [Unknown]: Loiane Groner
What is the name of your organizational unit?

What is the name of your organization?

What is the name of your City or Locality?
 [Unknown]: Sao Paulo
What is the name of your State or Province?

What is the two-letter country code for this unit?

Is CN=Loiane Groner, OU=home, O=home, L=Sao Paulo, ST=SP, C=BR correct?

 
Enter key password for
  (RETURN if same as keystore password): password
Re-enter new password: password

2. Cấu hình Tomcat sử dụng keystore

Mở thư mục cài đặt Tomcat của bạn và mở thư mục conf . Trong thư mục này, bạn sẽ tìm thấy tệp server.xml . Mở nó ra.

Tìm khai báo sau:

<!--
<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
  maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
-->

Bỏ comment và sửa:

<Connector SSLEnabled="true" acceptCount="100" clientAuth="false"
  disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" maxThreads="25"
  port="8443" keystoreFile="/Users/loiane/keystore" keystorePass="password"
  protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
  secure="true" sslProtocol="TLS" />

3. Kiểm thử

Khở động Tomcat và truy cập đường dẫn https://localhost:8443

4. (Tip) Cấu hình ứng dụng của bạn chạy SSL (https://localhost:8443/yourApp)

Để buộc ứng dụng web của bạn hoạt động với SSL, bạn chỉ cần thêm mã sau vào tệp web.xml trong Tomcat

<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>ERP APPLICATION</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <user-data-constraint>
    <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
  </user-data-constraint>
</security-constraint>

Nếu bạn muốn tắt SSL, bạn không cần xóa mã ở trên khỏi web.xml, chỉ cần thay đổi CONFIDENTIAL thành KHÔNG .

Tài liệu tham khảo

http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/ssl-howto.html

https://dzone.com/articles/setting-ssl-tomcat-5-minutes