Lướt mạng và xem ảnh gái, thấy flickr của 1 bạn Hiến Đặng toàn ảnh gái đẹp và hình sexy, nên muốn lấy toàn bộ của bạn ý về xem cho đơ lag và zoom xem có lộ hàng gì không =))

Link Flickr của Hiến Đặng

https://www.flickr.com/photos/125742869@N04/

Thử xem qua flickr của anh ấy xem nào

Flickr Hiến Đặng

Toàn hàng hót và đẹp nhỉ, giờ tìm cách download thôi

Thử F12 (Chế độ Develop của trình duyệt) xem có gì làm ăn được gì không.

Flickr Hiến Đặng

Á có API rồi, vậy thì đơn giản hơn rồi

https://api.flickr.com/services/rest?per_page=25&page=5&extras=can_addmeta,can_comment,can_download,can_share,contact,count_comments,count_faves,count_views,date_taken,date_upload,description,icon_urls_deep,isfavorite,ispro,license,media,needs_interstitial,owner_name,owner_datecreate,path_alias,realname,rotation,safety_level,secret_k,secret_h,url_c,url_f,url_h,url_k,url_l,url_m,url_n,url_o,url_q,url_s,url_sq,url_t,url_z,visibility,visibility_source,o_dims,publiceditability&get_user_info=1&jump_to=&user_id=125742869@N04&view_as=use_pref&sort=use_pref&viewerNSID=&method=flickr.people.getPhotos&csrf=&api_key=7a02be0302d61adc837e4f95655fc024&format=json&hermes=1&hermesClient=1&reqId=025caa42&nojsoncallback=1

Cùng phân tích tham số nào

 1. per_page=25 -> Số item sẽ được hiển thị
 2. page=5 -> Số trang
 3. user_id=125742869@N04 -> ID của bác hiến đặng
 4. api_key=7a02be0302d61adc837e4f95655fc024 -> Cái này quan trọng nhe, không có cái này thì API này không hoạt động

Bây giờ code HTML và Javascript để download nào

<html>
<head>
  <title>Download Image To Flickr</title>
</head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

<body>
  <script>
    var makeUrl = function(page) {
      var user_id = $('input[name=user_id]').val();
      var api_key = $('input[name=api_key]').val();
      var url = 'https://api.flickr.com/services/rest?per_page=500&page=' + page + '&extras=can_addmeta,can_comment,can_download,can_share,contact,count_comments,count_faves,count_views,date_taken,date_upload,description,icon_urls_deep,isfavorite,ispro,license,media,needs_interstitial,owner_name,owner_datecreate,path_alias,realname,rotation,safety_level,secret_k,secret_h,url_c,url_f,url_h,url_k,url_l,url_m,url_n,url_o,url_q,url_s,url_sq,url_t,url_z,visibility,visibility_source,o_dims,is_marketplace_printable,is_marketplace_licensable,publiceditability&get_user_info=1&jump_to=&user_id='+ user_id +'&view_as=use_pref&sort=use_pref&viewerNSID=&method=flickr.people.getPhotos&csrf=&api_key='+ api_key +'&format=json&hermes=1&hermesClient=1&reqId=37913745&nojsoncallback=1';
      
      return url;
    }
    
    var download = function() {
      $.ajax({
        url: makeUrl(1),
        type: 'GET',
        async: false,
        success: function(data) {
          if (data.stat == 'ok') {
            var photo = data.photos.photo;
            var lengPhoto = photo.length;
            var pages = data.photos.pages;

            $('#total').html(data.photos.total);
            $('#pages').html(data.photos.pages);
            $('#page').html(1);
          
            for (var i = 0; i < lengPhoto; i++) {
              var item = photo[i];
              $('textarea[name=data_output]').append(item.url_k_cdn + '\n');
            }
            downloadPage(pages);
          }
        }
      });
    }
    
    var downloadPage = function(pages) {
      for (var p = 2; p <= pages; p++) {
        $('#page').html(p);
        $.ajax({
          url: makeUrl(p),
          type: 'GET',
          async: false,
          success: function(data) {
            if (data.stat == 'ok') {
              var photo = data.photos.photo;
              var lengPhoto = photo.length;
              for (var i = 0; i < lengPhoto; i++) {
                var item = photo[i];
                $('textarea[name=data_output]').append(item.url_k_cdn + '\n');
              }
            }
          }
        });
      }
    }
  </script>
  UserID: <input type="text" name="user_id" value="125742869@N04" /> <br><br>
  APIKey: <input type="text" name="api_key" value="7a02be0302d61adc837e4f95655fc024" /> <br><br>
  <button type="button" onclick="download()">Download</button><br><br>
  Total: <b id="total"></b><br><br>
  Pages: <b id="page"></b>/<b id="pages"></b><br><br>
  <textarea name="data_output" cols="90" rows="20"></textarea>
</body>
</html>

Lưu ra file HTML và chạy và nhận thành quả nào